Badanie bilansu

Badanie sprawozdania finansowego jest obowiązkiem wynikającym z ustawy o rachunkowości. Jego celem jest sprawdzenie, czy sprawozdanie finansowe zostało wykonane zgodnie z określonymi zasadami – prowadzenie ksiąg rachunkowych powinno być zgodne z obowiązującą umową i przepisami prawnymi, badanie bilansu ma za zadanie wykazać, że proces ten przebiega prawidłowo.


badanie bilansu

Podmioty zobowiązane

Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego zostały wymienione w ustawie o rachunkowości. Zgodnie z przepisami, badaniu podlegają roczne sprawozdania finansowe – kontynuujących działalność:

  • banków, zakładów ubezpieczeń oraz zakładów reasekuracji
  • jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych
  • jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
  • spółek akcyjnych, poza spółkami będącymi w organizacji
  • spółek z o. o., jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, cywilnych oraz przedsiębiorstw osób fizycznych, spełniających warunki określone w ustawie.

Doradztwo szansą dla firm

W celu wykonania badania bilansu powołuje się niezależnych biegłych rewidentów, których zadaniem jest wydanie bezstronnej opinii dotyczącej wyżej wymienionego zakresu. Coraz bardziej powszechna jest praktyka współpracy z biegłym rewidentem nie tylko w celu wykonania badania sprawozdania finansowego, lecz także w celu zasięgnięcia opinii w zakresach takich jak zasady rachunkowości i inne zagadnienia. Takie doradztwo związane jest z koniecznością dogłębnej znajomości tematu – to wiedza z zakresu prawa, finansów, podatków i rachunkowości. Zarówno badanie bilansu, jak i tego typu doradztwo to duża szansa dla firm, aby poprawić swoje wyniki – dzięki cennym uwagom możliwe jest poprawienie prowadzonych już działań oraz wprowadzenie korzystnych zmian. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź mailowego w celu ustalenia konkretnego zakresu naszych usług.